info@jnails.be | +32 498 72 17 81

Opening time

 • Monday Gesloten
 • Tuesday Gesloten
 • Wednesday 10.00 - 18.00
 • Thursday 10.00 - 18.00
 • Friday 10.00 - 18.00
 • Saturday 10.00 - 16.00
 • Sunday Gesloten


Book Online

* Please Fill Required Fields *
Vlaamsekaai 32, 2000 Antwerpen, Belgium
Phone: (+32) 498 72 17 81
Email: info@jnails.be
Web: www.jnails.be

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden JNAILS

Laatste aanpassing: 25 augustus 2016

I.  Algemene voorwaarden van toepassing op u als consument en als zakelijke klant

Artikel 1  Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

VERRIENTI JESSICA (handel drijvend onder de naam JNAILS) en met maatschappelijke zetel te:
Turnhoutsebaan 23/12
2140 Borgerhout

De winkel en het salon JNAILS bevindt zich te:

2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 32

www.jnails.be
Telefoonnumer +32 (0)498 72 17 81
E-mailadres info@jnails.be
Ondernemingsnummer 0867 277 493
Btw nummer BE0867 277 493
Bankrekeningnummer BNP PARIBAS: BE68 2200 9644 6934
BIC: GEBABEBB

Artikel 2 Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, op elke offerte, op al de verkopen, werken en leveringen van ons als Webwinkelier aan jou als koper.
 2. Wij leveren enkel in België, Nederland en Luxemburg.  Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. Als je een bestelling plaatst aanvaard je aldus te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden.
 4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 5. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 6. Indien een bepaling in de algemene voorwaarden of van eender welk contract krachtens de wetgeving onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is, blijven alle overige bepalingen van de algemene voorwaarden of van het betreffende contract hierdoor onaangetast. De partijen gaan ermee akkoord een dergelijke bepaling te vervangen door (een) bepaling(en) die hetzelfde of een vergelijkbaar effect hebben als het onwettige, ongeldige of onafdwingbare bepaling, of die ten minste zo nauw mogelijk aansluit(en) bij het economische doel dat aanvankelijk door de partijen werd nagestreefd door middel van een dergelijke bepaling.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, zonder verbintenis en onder voorbehoud van verkoop, tenzij  in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Zij zijn slechts 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld in de offerte. Een offerte of de aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in tussentijd niet meer beschikbaar is. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht de verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 3. De verkoper biedt basisaanbod aan met producten in standaardmaten-en uitvoering. Voor op maat gemaakte producten dient de koper contact op te nemen met de verkoper. De verkoper kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 5 Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie of enige andere mededelingen of uitingen met betrekking tot de producten en/of de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbende liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten , logo’s kleurencombinaties, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. In de mate toegestaan onder het toepasselijke recht, is de verkoper niet aansprakelijk voor:
  -Gebreken in de producten door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van de koper of enige derde.
  -Gebreken, van welke aard ook, aan door de Verkoper geleverde Producten die reeds enige verandering of transformatie hebben ondergaan;
  -Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. In geval van aansprakelijkheid van de verkoper, zal de enige verplichting van de verkoper erin bestaan om, naar haar keuze, ofwel de niet-conforme producten terug te nemen en te vervangen of te herstellen, ofwel de prijs van deze niet-conforme producten (maar niet van de hele bestelling) aan de koper te vergoeden.
 3. In elk geval is, voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijke recht, de totale aansprakelijkheid van de verkoper ten aanzien van de koper beperkt tot de prijs van de producten die aanleiding gaven tot de schade, zoals gefactureerd aan de koper. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat de koper alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen evenmin als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de verkoper veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om de verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval de verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper de verkoper onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 5. Het risico op de goederen gaat over op de koper vanaf het moment van de levering van die goederen.

Artikel 8 Diverse bepalingen

 1. Geen enkel verzuim of nalatigheid van een der partijen om de bepalingen of voorwaarden van deze overeenkomst af te dwingen of na te leven, houdt een afstand van dergelijke bepalingen of voorwaarden in.
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper met betrekking tot de erin opgenomen materie.

II.  Algemene voorwaarden op u van toepassing als consument.

Artikel 9 Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. De bepalingen onder dit hoofdstuk II zijn van toepassing op elke aankoop door jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Artikel 10 Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. Wij beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we jou verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om jou een overeenkomstig goed of dienst te leveren.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden [Visa, MasterCard,Maestro, Bancontact en Paypal. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: [ opsturen naar een bepaald adres, leveren aan een bepaald adres of afhalen in een winkel]. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 11 Herroepingsrecht

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt via onze website, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering – of in het geval van diensten, vanaf het sluiten van de overeenkomst – het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.  Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). De zending van de goederen moet voldoende gefrankeerd zijn. Indien de zending onvoldoende of niet gefrankeerd is kan deze niet aangenomen worden bij ons en gaat deze retour afzender. Heeft u geen afzender vermeld op de zending, dan zijn de artikelen verloren.  Binnen de 7 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben en je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, onderzoeken wij of je, conform de artikelen 11, 12 en 13 van deze algemene voorwaarden, een retourrecht had. Indien je niet onder de voorwaarden van het retourrecht valt, zullen wij jou dat binnen de termijn van deze 7 dagen ter kennis brengen. Indien je een retourrecht en aldus recht op terugbetaling hebt, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald [geef hier eventueel uitdrukkelijk aan dat je de  terugbetaling doet middels een ander betaalmiddel], zonder interest of andere vergoeding en dit binnen de 30 dagen na ontvangst van de teruggezonden goederen.
 2. In het geval dat u uitdrukkelijk voor een andere leveringswijze kiest dan de door de ons aangeboden goedkoopste standaardlevering, zullen wij de bijkomende kosten daarvan niet terugbetalen.
 3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
 4. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen indien van toepassing getest zijn, maar mogen niet gebruikt zijn.  Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 6. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier, of  terugbrengen naar de winkel. De goederen moeten teruggestuurd worden naar JNAILS, Vlaamsekaai 32, 2000 Antwerpen.
 7. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar JNAILS, Vlaamsekaai 32, 2000 Antwerpen. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Aan JNAILS, Vlaamsekaai 32, 2000 Antwerpen;  info@jnails.be :
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
Datum

Artikel 12 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht zoals in artikel 10 omschreven kan niet worden uitgeoefend voor:

-De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
-De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk -voor een specifieke persoon bestemd zijn
-De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken

Artikel 13 Retourrecht. uitsluitingen.

 1. Meer in het bijzonder, vallen niet onder het herroepingsrecht:

-Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn;
-Alle gel en liquide producten indien zij reeds geopend werden;
-Al de producten waarvan de verzegeling geopend is, zoals (zonder zich daartoe te beperken,) de -nagellak, gels, spuitbussen,…
-De artikelen die niet meer in originele, onbeschadigde verpakking zitten;
-De goederen die gebruikssporen vertonen.

Artikel 14 De prijs en betaling

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We rekenen u bovenop  de aankoopprijs wel de verpakkings-en verzendkosten aan. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
 3. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 4. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd.

Artikel 15 Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
 3. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 16 Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres of worden geleverd bij afhaling door de klant in onze winkel, JNAILS, Vlaamsekaai 32, 2000 Antwerpen.
 2. De diensten en de goederen, wanneer zijn in stock zijn, worden aangeboden op uw leveringsadres in 7 à 10 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshop in stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 15 à 30 werkdagen. Wij informeren u over de leveringstermijn in jouw bestellingbevestiging.
 3. Vertraagde leveringen binnen redelijke grenzen of uit overmacht geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. De leverings-en verzendkosten worden steeds weergegeven voordat u uw bestelling definitief maakt en dus alvorens tot betaling over te gaan. De leverings-en verzendkosten zijn te uwer laste. Enkel leveringen boven de 75,00 euro’s zijn gratis. Voor leveringen in België: Bij leveringen onder 75,00 € worden voor pakjes tot 10kg, 7,50€ verzendkosten aangerekend. De verzendkosten bedragen in de andere gevallen 9,50€. Voor leveringen in Nederland of Luxemburg: Bij leveringen onder 75,00 € worden voor pakjes tot 10kg, 7,50€ verzendkosten aangerekend.
  De verzendkosten bedragen in andere gevallen 15,00€.Indien u de goederen zelf komt afhalen in onze winkel (Vlaamsekaai 32, 2000 Antwerpen) is dit uiteraard gratis. Dit kan enkel op afspraak (via info@jnails.be).
 5. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Indien wij de goederen niet leveren op het met jouw overeengekomen tijdstip, dien je ons te verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien wij de goederen niet binnen de aanvullende termijn leveren, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 6. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 7. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen na ontvangst melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
 8. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
 9. Het risico op de goederen gaat over op de koper vanaf het moment van de levering van die goederen.

Artikel 17 Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@jnails.be We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische wetgeving inzake Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Artikel 18 Clausule toepasselijk op leveringen naar Nederland

 1. Deze clausule is van toepassing indien zowel de bestelling als de levering van goederen en diensten plaatsvindt op het territorium van Nederland.
 2. Indien de betalingswijze de consument de mogelijkheid verleent om te betalen nadat de goederen geleverd werden, blijven de bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden.
 3. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals bij het aangaan van de overeenkomst wordt overeengekomen. Behoudens bij betaling van de Koper op de Website op het moment van de bestelling, geldt dat binnen 14 dagen na factuurdatum de betaling dient te geschieden.
 4. Door het enkel verstrijken van deze termijn is de Koper in verzuim, zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling
 5. Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 150 euro en met een conventionele nalatigheidsinterest van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum.
 6. Door niet-tijdige betaling is de gehele schuld, ook het niet vervallen gedeelte daarvan, terstond opeisbaar. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de koper.
 7. In geval van niet tijdige betaling is de verkoper bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 8. De verkoper is gerechtigd de overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en van rechtswege te ontbinden, de producten in transit tegen te houden en verdere leveringen op te schoren indien de koper zich bevindt in een insolventieprocedure, failliet wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, ontbonden wordt of met schuldeisers gerechtelijke of buitengerechtelijke schikkingen treft.

III.  Algemene voorwaarden van toepassing op u als  zakelijke klant.

Artikel 19 toepasselijkheid en voorwaarden

 1. De bepalingen onder dit hoofdstuk III zijn van toepassing op aankopen door zakelijke kopers (iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die met JNAILS in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan).
 2. Voor deze zakelijke klanten gelden van de hiervoor genoemde voorwaarden de artikelen 1 tot en met 7 alsmede de navolgende voorwaarden.

Artikel 20 Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. De levering kan ook geschieden door afhaling in de winkel van de verkoper (Vlaamsekaai 32, 2000 Antwerpen). Afhaling in de winkel is slechts mogelijk na het maken van een afspraak ( via info@jnails.be).
 2. Alle door de verkoper in de overeenkomst genoemde (leverings-)termijnen zijn louter indicatief en vrijblijvend. Zij gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
 3. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan bericht.
 4. Het uitladen van de goederen geschied voor rekening en risico van de Koper. De verkoper is gerechtigs om goederen te leveren in gedeelten.

Artikel 21 Prijs

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW (maar exclusief verpakkings-en verzendkosten) en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de Koper.
 2. De prijzen worden berekend aan de dagprijzen op de dag van de opmaak van de offerte, behoudens andersluidend uitdrukkelijk en afwijkend beding. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de
 3. Koper dat wij gerechtigd zijn de overeengekomen prijs te verhogen in geval van verhoging van vaste/en of variabele kostprijselementen sinds de datum van de overeenkomst (zoals bijvoorbeeld van materialen, lonen, sociale lasten etc,…)Dergelijke prijsverhoging zal aan de klant schriftelijk worden meegedeeld en is voor haar bindend.

Artikel 22  Betaling en ontbinding

 1. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals bij het aangaan van de overeenkomst wordt overeengekomen. Behoudens bij betaling van de Koper op de Website op het moment van de bestelling, geldt dat binnen 14 dagen na factuurdatum de betaling dient te geschieden.
 2. Door het enkel verstrijken van deze termijn is de Koper in verzuim, zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling
 3. Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 150 euro en met een conventionele nalatigheidsinterest van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum.
 4. Door niet-tijdige betaling is de gehele schuld, ook het niet vervallen gedeelte daarvan, terstond opeisbaar. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de koper.
 5. In geval van niet tijdige betaling is de verkoper bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 6. De verkoper is gerechtigd de overeenkomst per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en van rechtswege te ontbinden, de producten in transit tegen te houden en verdere leveringen op te schoren indien de koper zich bevindt in een insolventieprocedure, failliet wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, ontbonden wordt of met schuldeisers gerechtelijke of buitengerechtelijke schikkingen treft.

Artikel 23 aanvaardingsperiode en klachten

 1. De levering, behoudens met betrekking tot gebreken die niet zichtbaar zijn bij redelijke inspectie, wordt geacht te zijn aanvaard tenzij ze schriftelijk en gemotiveerd gemeld werden per aangetekend schrijven binnen de acht (8) kalenderdagen na de levering aan de verkoper verstuurd. Wanneer de Producten worden geleverd op meerdere tijdstippen geldt deze regel voor elke levering afzonderlijk.
 2. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is komen de kosten die daardoor aan de zijde van de verkoper ontstaan zijn integraal voor rekening van de Koper.
  Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging aan de Koper in rekening gebracht worden.

Artikel 24 Afbakening van aansprakelijkheid en risico

 1. De foto’s en afbeeldingen met eventuele beschrijvingen zullen in hoofdlijnen overeenkomen met de aangeboden producten. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld als een afbeelding of kenmerk afwijkt van het werkelijke product.
 2. De verkoper behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. In de mate toegestaan onder het toepasselijke recht, is de verkoper niet aansprakelijk voor schade of verlies, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortvloeiend uit schade aan of verlies van een deel of het geheel van de producten tijdens het vervoer ervan en voor alle andere gebreken in de producten tenzij de verkoper hiervan, per aangetekende brief, in kennis is gesteld binnen de acht kalenderdagen na de levering of, indien het gebrek niet zichtbaar is bij redelijke inspectie, binnen de zes maanden na de levering.
 4. Alle risico’s, van welke aard ook, waaraan de door de verkoper verkochte producten zijn blootgesteld nadat de producten de werkhuizen hebben verlaten (zoals, maar niet beperkt tot, risico’s van vervoer) zijn voor rekening van de koper.
 5. Indien de levering van de producten niet kan gebeuren door enige oorzaak die te wijten is aan de koper, zal het risico overgaan op de koper op de geplande datum van de levering, zoals die werd meegedeeld aan de koper.

25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen JNAILS  is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, waaronder begrepen kort geding en verlof tot beslaglegging, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de algemene verkoopvoorwaarden of die voortvloeien uit aanbiedingen of overeenkomsten die met verkoper gesloten  zijn, worden voorgelegd aan bevoegde Nederlandstalige rechtbanken van Antwerpen. Deze bevoegdheidsclausule is enkel in het voordeel van de JNAILS overeengekomen. JNAILS kan eraan verzaken en de schuldenaar dagvaarden voor om het even welke Belgische of vreemde rechtbank, bevoegd overeenkomstig de wet.